તમારા ગામ શહેર અને બૂથ મુજબ ની મતદાર યાદી , PDF ફાઈલ માં ડાઉનલોડ કરો

તમારા ગામ શહેર અને બૂથ મુજબ ની મતદાર યાદી , PDF ફાઈલ માં ડાઉનલોડ કરો:

મતદાર યાદી ડાઉનલોડ.તમે તમારા નામની મતદારયાદી ડાઉનલોડ કરવા ઈચ્છો છો, નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો.

તમારું નામ મતદાર યાદીમાં જોવ માટે તમારું નામ અથવા મતદાર ઓળખ નંબર એન્ટર કરો.તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરો.તમારું નામ આવી જય એટલે  View Family પર ક્લીક કરો, તેમાં એક નવી વિન્ડો ખુલશે ત્યાંથી તમે તમારા ગામ અથવા વિસ્તાર ની મતદાર યાદી – અને સુધારેલી મતદાર યાદી પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો .

●તમારા ગામ ની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરવા માટે — Click here 

 >>>Also available —

●ગુજરાત મતદાર યાદી જોવા માટે—  Click here

x